Mỗi khi khởi động Windows thì bạn lại thấy xuất hiện file Desktop.ini hiện ngay lập tức lúc tới màn hình Desktop. Tập tin này không có hại, tuy