Hiện nay có nhiều plugin hỗ trợ hiển thị dấu sao trên Google cho WordPress. Tuy nhiên, không phải cái nào sau khi cài cũng hiện hoặc dễ