Java mà một mã nguồn mở miễn phí hỗ trợ cho phần mềm cũng như ứng dụng trình duyệt web. Không chỉ trên máy tính Windows mà trên